Sắp xếp


1.700.000đ

ATS 1 pha 100A, Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động 100A TYPE 21 HS 2FA
ATS 3 pha 3P 400A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 400A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 3 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 3P 200A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 200A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 3 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha
ATS 3 pha 3P 800A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 800A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 3 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 3P 600A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 600A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 3 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha
ATS 3 pha 4P 800A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 800A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 4 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 4P 600A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 400A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 4 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 4P 400A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 400A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 4 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 4P 200A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 200A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 4 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha + N
ATS 3 pha 4P 100A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 100A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 4 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha + N
ATS 3 pha 3P 1600A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 1600A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 3 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 3P 1200A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 1200A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 3 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 3P 1000A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 1000A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 3 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 4P 1000A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 1000A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 4 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 4P 1200A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 1200A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 4 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 4P 1600A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 1600A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 3 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 4P 2000A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 2000A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 3 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 3P 2000A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 2000A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 3 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần
ATS 3 pha 3P 3000A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 3000A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 3 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 3 ngàn lần
ATS 3 pha 4P 3000A điện áp định mức 600VAC, dòng điện làm việc 3000A, điện áp điều khiển 220 VAC , số cực ATS 4 cực , Chuyển mạch cho hệ thống điện 3 pha, độ bền cơ khí 10 ngàn lần, độ bền điện 5 ngàn lần

Hiển thị 1 - 20 / 22 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng