Sắp xếp


Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  10 dài 800 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 10 mm, chiều dài cảm biến 80 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  10 dài 700 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 10 mm, chiều dài cảm biến 70 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  10 dài 600 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 10 mm, chiều dài cảm biến 60 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  10 dài 500 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 10 mm, chiều dài cảm biến 50 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  10 dài 400 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 10 mm, chiều dài cảm biến 40 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  10 dài 300 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 10 mm, chiều dài cảm biến 30 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  10 dài 200 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 10 mm, chiều dài cảm biến 20 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  10 dài 150 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 10 mm, chiều dài cảm biến 15 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  8 dài 100 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 10 mm, chiều dài cảm biến 10 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  8 dài 800 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 8 mm, chiều dài cảm biến 80 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  8 dài 700 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 8 mm, chiều dài cảm biến 70 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  8 dài 600 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 8 mm, chiều dài cảm biến 60 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  8 dài 500 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 8 mm, chiều dài cảm biến 50 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  8 dài 400 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 8 mm, chiều dài cảm biến 40 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  8 dài 300 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 8 mm, chiều dài cảm biến 30 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  8 dài 200 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 8 mm, chiều dài cảm biến 20 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren  đường kính phi  8 dài 150 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren Đường kính cảm biến phi 8 mm, chiều dài cảm biến 15 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren đường kính 8 dài 200 mm , thân inox 316s Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành, có ren Đường kính cảm biến phi 8 mm, chiều dài cảm biến 20 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 có ren đường kính 8 dài 160 mm , thân inox 316s Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành, có ren Đường kính cảm biến phi 8 mm, chiều dài cảm biến 15 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...
Cảm biến nhiệt độ PT100, đầu dò PT100 ren 1/2 ( 21 mm) đường kính 8 dài 100 mm Nhiệt độ hoạt động: -50 đến 400 độ  Kiểu : củ hành - kết nối ren ren 1/2 (21 mm) Đường kính cảm biến phi 8 mm, chiều dài cảm biến 10 cm Ứng dụng: đo nhiệt độ kho lạnh , nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước...

Hiển thị 1 - 20 / 32 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng