Sắp xếp


Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 8 dài 50mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 500 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 300mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 300 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 200mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 200 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 150mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 150 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 100mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 100 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 6.4 dài 50mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 50 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4 dài 200mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 200 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4 dài 150mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 150 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4 dài 100mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 100 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4 dài 50mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 50 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4 dài 40mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 40 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4 dài 30mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 30 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....
Đầu dò nhiệt độ PT100 , không ren , cảm biến nhiệt độ PT100, phi 4 dài 20mm,  dây dài 2 mét Nhiệt độ hoạt động : -200 đến 200 độ Cảm biến dài: 20 mm Kết nối ren: Không ren Loại cảm biến: PT100 , 3 dây Với độ nhạy cao , dải đo nhiệt độ lớn phù hợp đo nhiệt độ môi trường, kho lạnh, hệ thống sấy nóng lạnh....

Hiển thị 1 - 13 / 13 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng